Referat af den ordinære generalforsamling lørdag den 15. februar 2020

  1. Valg af dirigent:

Troels Troelsen blev foreslået og valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

  1. Formandens beretning:

Samsø Sportsfiskerforening har haft et roligt år. Foreningen har nu i alt 111 medlemmer.

Vi afholdt Samsø Cup i maj måned.

Indvejede fisk Samsø Cup 2019:
Ørreder 9 stk.
Hornfisk 13 stk.
Fladfisk 2 stk.

Vinder af ørredkonkurrencen 2019 blev Marck Trøjborg, Per Møller vandt hornfiskekonkurrencen og Bjarne Hansen vandt fladfiskekonkurrencen.

I 2018 ytredes der ønske om, at det ved indvejning var muligt, at se den aktuelle stilling i konkurrencen. Det blev efterkommet i 2019 til stor glæde for deltagerne.

Vi kunne godt tænke os, at vi ad åre kunne blive digitale under Cuppen. (forslag modtages).

Selve afviklingen gik godt, og der var ros fra deltagerne.

I den forbindelse, skal vi sige stor tak til Birte Snedker som igen lagde lokaler til indvejning og ikke mindst fællesspisning om lørdagen. Også stor tak til alle som gav en hånd med ved afvikling af Cuppen.

Vi kan stadig godt bruge flere input, i håb om at gøre Samsø Cuppen endnu bedre, samt at få flere til at deltage i indvejninger mv.

Der er kommet henvendelse fra medlemmer som spørger om vi vil lave hornfiskekonkurrence i privat regi, 14 dage efter Cuppen. Vi har snakket med arrangørerne som ikke er uvillige til at overlade roret til os.

For de som ikke er orienteret:

Det er en kl. 8-16 konkurrence, som afvikles fra Langør ca. 4 lørdag i maj, men det kræver tid og kapital til præmier. Evt. overskud går til klubben.

Da fiskeriet i Grusgraven startede i april var vejret ikke just med os, men vi fangede i alt 379 kg.

Den 3. august blev der fanget flest kilo: 84,18. Den 20. oktober blev der fanget 1,38 kg.

For første gang, blev der indvejet en fisk på over 5 kg. Det var flot.

Vi har haft stor glæde af den nymalede skurvogn som vi også har fået lov at låne her i 2020. En stor tak til Ingeborg for altid at være der. Tusind tak for din hjælp.

Det er gået noget trægt med Juniorklubben. Det skyldes ikke mindst, at vi fra klubbens side har haft sygdom på lederside.

I øjeblikket er det Kjeld, som kører Juniorklubben, men der er plads til flere, der vil gøre et stykke arbejde for vores juniorer.

Der er kommet forslag om for eksempel projekter af 3 mdrs. Varighed, stangbygning, fluebinding, gennemgang af smøring af hjul osv. Juniorerne kunne jo så vælge og sige det projekt vil jeg gerne tilmelde mig, så klubben vidste, hvor mange folk man skulle afsætte til projektet.

Forslag modtages.

Vi ser frem til Samsø Cup 2020 som jo falder 2 weekend i maj. Vi kunne godt bruge lidt flere folk til indvejning, så vi kunne være to til hver indvejning, og så få fotograferet alle indvejede fisk, hvis der skulle opstå problemer. Gode at have ved protester.

Vi modtog 19.000 kr. fra Samsøfestivalen. Jan fra juniorklubben var til stede og modtog pengene på klubbens vegne.

Vi har fået tilsagn fra Danske Banks Samsøfond om 5000 kr., men ikke modtaget dem endnu. Vi siger mange tak for donationerne.

En stor tak skal også lyde til sponsorerne til Samsø Cup, uden dem kunne arrangementet ikke lade sig gøre.

Jeg vil slutte med at ønske et godt fiskeri til jer alle i 2020.

Sidst men ikke mindst, tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år.

Tak for godt fremmøde.

Knæk og bræk!

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

  1. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab
RESULTATOPGØRELSE 2019 2019 2018 tkr
Kontingent, Indtægt grusgrav og Samsø Cup 42667 42
Tilskud:        
Samsø Kommune   4500 7
Samsø Festival   19000 11
Bager Tømrer og Snedker 300 0
Brdr. Stjerne   500 0
Samsø Feriehusudlejning 500 0
Byg Godt     1000 1
Samsø Godstransport   500 0
Indtægter i alt   68967 61
Rejseudgifter juniorer 0 1
Rejseudgifter juniorer 0 15
Leje af grusgrav   5514 5
Køb af fisk     16454 8
Anskaffelser, juniorer 1661 3
Præmier     8800 5
Annoncer og markedsføring 5723 6
Udgifter vedr. fiskeri- fortæring mv. 3859 5
Kontorartikler, og edb 2062 1
Gebyr og porto   865 2
Generalforsamling og møder 1871 5
Advokat     0 3
Kørselsgodtgørelse-ref benzin 957 0
Regnskabsassistance   9425 5
Udgifter i alt   57191 64
Årets resultat   11776 -14
BALANCE     2019 2018 tkr
AKTIVER        
Bankindestående   40913 28
Kassebeholdning   865 3
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 41778 31
AKTIVER I ALT   41778 31
PASSIVER        
Egenkapital, primo   30002 27
Årets resultat   11776 -14
EGENKAPITAL, ultimo 41778 13
         
EGENKAPITAL I ALT   41778 14
         
Forudbetalt kontinget 0 1
Skyldige omkostninger 0 16
Kortfristet gæld i alt   0 16
Gæld i alt     0 16
PASSIVER I ALT   41778 31

Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår:

1. Ingeborg Laursen bliver æresmedlem på grund af hendes store indsats for foreningen. Hun stiller altid op, når vi har brug for hjælp.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

2. Der stilledes forslag fra bestyrelsen om, at juniorer i alderen 0-18 år har gratis adgang med en voksen til fiskeriet den 2. weekend i august. Det med henblik på, at øge tilgangen af juniorer til klubben.

Der blev stillet ændringsforslag af generalforsamlingen:

Juniorer i alderen 0-18 år har gratis adgang med et voksent betalende medlem  til fiskeriet den 2. weekend i august.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  1. Valg til bestyrelsen

På valg:

Bestyrelsesmedlem Lissie Kølbæk. Modtog genvalg. Enstemmmigt valgt.

Bestyrelsesmedlem Flemming Skytt. Modtog genvalg. Enstemmigt valgt.

Ole Boel blev valgt som Suppleant. Enstemmigt genvalg.

Jan Skytt blev valgt som Suppleant. Enstemmigt genvalg.

Valg af revisor.

Generalforsamlingen valgte Per Balle som revisor. Enstemmigt genvalg.

  1. Fastsættelse af kontingent

Kontigent fortsætter uændret.

  1. Eventuelt

Intet til eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden på Generalforsamlingen.

Samsø den 15.02.2020

Referent

Troels Troelsen

Social media

 

Hvor ligger Samsø

Grusgraven er åben

1. - 2. august
8.00 - 17.00
8. - 9. august
8.00 - 17.00
22. - 23. august
8.00 - 17.00
29. - 30. august
8.00 - 17.00
12. - 13. sept.
9.00 - 16.00
10. - 11. & 17. - 18. okt.
9.00 - 16.00

Galleri